beleidsplan

Beleidsplan Christian Endeavour Nederland  (EC)

Het Nederlands Verbond van jeugdbonden “Eén in Christus” (EC) is het nationale contactpunt van de wereldwijde Christian Endeavour beweging die op 2 februari 1881 in Portland/Maine (USA) is opgericht door dominee Francis E. Clark. Hij wilde jonge mensen in zijn gemeente bereiken en inzetten onder het motto: “voor Christus en zijn Kerk” en hanteerde daarbij het principe van “leren door doen”: jonge mensen kregen een verantwoordelijke taak en leerden op die manier verantwoordelijkheid te dragen en actief te worden in kerk en maatschappij.

EC Nederland wil deze oude principes toepassen op de jongeren van deze tijd door:

  • het promoten van de CE gedachte en werkwijze in Nederland;
  • contacten te onderhouden met gelijkgestemde organisaties;
  • het ondersteunen van diaconale en missionaire projecten van de EC in het buitenland door middel van contact via met EC zusterorganisaties in het buitenland of via in het buitenland werkzame EC leden uit Nederland of Europa.

EC Nederland heeft diverse projecten: zendingsprojecten en noodhulpacties voor EC-ers op plekken van de wereld waar rampen hebben plaats gevonden.

De zendingscoördinator heeft te taak de projecten te coördineren.

 2000 -  2008 steunde EC Nederland vooral het insulineproject Sierra Leone.

 Werkzaamheden

De coördinator stuurt het project aan, promoot het en bedenkt wervingsacties. Hiermee is de coördinator een belangrijk contactpunt van de EC en draagt hij/zij de EC gedachte en werkwijze naar buiten. De coördinator onderhoudt tevens contacten met andere organisaties.

Christian Endeavour ondersteunt middels diaconale en missionaire projecten van CE in buitenland via contacten met EC zusterorganisaties in het buitenland of via in het buitenland werkzame EC leden uit Nederland of Europa.

Werving

 De gelden worden verkregen door

  • Contributies (voor het lopende werk)
  • Rente (uit lang geleden verkregen legaten)
  • Vrijwillige bijdragen van leden die geld doneren voor de hierboven genoemde projecten
  • Bijdragen van vrienden en verwante organisaties die sympathie hebben voor het werk of het specifieke doel
  • Gerichte brieven aan een specifieke kerk of gemeente die aan bovengenoemde acties (eenmalig of eens per jaar) wil meedoen

Beheer van het vermogen

De penningmeester van Christian Endeavour Nederland beheert de gelden, die via de girorekeningen binnenkomen of op de spaarrekeningen staan.

De penningmeester verantwoordt zich door het jaarlijkse financiële verslag.

Statutair is een jaarlijkse controle door kascommissie vastgelegd.

Bestedingen

De dagelijkse uitgaven (bestuurskosten, ledenadministratie, vergaderingen etc.) worden bekostigd uit contributies en renten.

Van de diaconale en missionaire projecten gaat de opbrengst (afgezien van bankkosten) volledig naar de daartoe bestemde doelen.

Het  insulinefonds en de projecten in Guatemala en Azië zijn daarvan voorbeelden.

De EC streeft ernaar om de wervingskosten zo laag mogelijk te houden. Daarom stuurt de EC liever een gerichte brief naar een kerk of gemeente dan een mailing naar een duizendtal gekochte adressen van onbekende kerken, gemeenten of organisaties. De kosten worden uit de gewone middelen betaald (administratiekosten penningmeester/secretaris).

Verantwoording

De EC werkt met EC partners in het buitenland en krijgt via hen inzicht in de bestedingen.

Putten

30-12-2013

Harry H. Wedekind

(secretaris)