Principes

Grondslag 

Onze organisatie heeft ten grondslag de Bijbel als het Woord van God.

Motto

Voor Christus en de Kerk.

Principes

Christus belijden.
Christus dienen.
Trouw aan Christus’ Kerk.
Gemeenschap met alle christenen.
Doel
Jonge mensen voor Christus winnen, zodat zij Hem persoonlijk als Heer en Heiland aannemen.
Hen te helpen de weg naar de Kerk te vinden.
Hen te ondersteunen en te trainen voor de dienst van Christus.
Hen uit te zenden om God en de mensen te dienen op alle terrei­nen van het dagelijks leven.

Gelofte

In vertrouwen op de Here Jezus Christus, dat Hij mij kracht geeft, beloof ik Hem, dat ik ernaar zal streven alles te doen wat Hij wil dat ik doen zal; dat ik het mij tot leefregel wil maken elke dag te bidden en de Bijbel te lezen en het werk en de dienst van mijn eigen gemeente te ondersteunen en een oprecht christe­lijk leven te leiden. Dit alles tot eer van God.

Werkwijze

Leren door doen